string(2) "pl"
Generator listy zakup�w Kolorystyka System wyceny detalicznej on-line
Wybrane produkty (0)
Drzewo kategorii produkt�w / wybierz i dodaj produkt do listy /

 POLIESTER POŁYSK - 25um

RAL9010(1)(2)(3) RAL9002 (1)(2) RAL7035(1)(2) RAL9006(1)(2)(3)(4) RAL9007(1)(2)
RAL7000(1)
RAL7024(1)
RAL7016(1)(2)
RAL5010(1)(2)
RAL6029(1)(2)
 RAL6005(1)  RAL1021(1)
                   
 RAL1002(1)(2)  RAL8023(1)  RAL8004(1)  RAL3016(1)(2)  RAL3005(1)  RR028(1)  RAL3011(2)  RAL8016(1)(2)  RAL8017(1)(2)  RR032(1)  RAL9005(1)  (1)
                       

 (1) - grubość blachy 0,5 mm / (2) - grubość blachy 0,7 mm / (3) - grubość blachy 1,0 mm / (4) - grubość blachy 1,25 mm

 

- 26um

RR023(1) RR750(1) RAL8017(1) RR033(1)
 

(1) - grubość blachy 0,5 mm

 

POLIESTER MAT - 35um

RR023(1) RR011(1) RR750(1) RR28(1) RR032(1)
RAL8017(1)
RR033(1)
         

 (1) - grubość blachy 0,5 mm

 

POLIESTER MAT GRUBOZIARNISTY - 35um

 RR023(1)  RR011(1)  RR750(1)  RR028(1)  RR032(1)  RAL8017(1)  RR033(1)  RAL7016(1)
               

(1) - grubość blachy 0,5 mm 

POWŁOKI POLIURETANOWE - 50um

 

RAL7024(1) RAL8004 (1) RR028(1) RAL8017(1) RAL9005(1)
     

(1) - grubość blachy 0,5 mm


 RR023(1)  RR750(1)  RR011(1)  RR028(1)  RAL8017(1)  RR033(1)
           

  (1) - grubość blachy 0,5 mm

 Kolorystyka na stronie odbiega od rzeczywistości.

Interaktywny wybór koloru pokrycia dachu

dobierz dach

Firma rodzinna

Nasze oddzia�y

Oddzia�y

KonkursProgram Promocyjny - Regulamin

Rozdział I

Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem PROGRAMU PROMOCYJNEGO DLA FIRM WSPÓŁPRACUJĄCYCH zwanego dalej "Programem" jest Pruszyński Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa zwana dalej  „Organizatorem”.

1.2. Program jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1.3. Uczestnikami Programu mogą być Kontrahenci, zwani dalej "Kontrahentami", z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez względu na formę prawną prowadzonej działalności gospodarczej, dokonujący zakupów blachodachówek RUBIN Plus, KRON, SZAFIR, ARAD Premium, OPTIMA Arad, MODUS Arad, REGLE, GRYF i TUR zwanych dalej "Produktami", w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w terminie określonym w niniejszym regulaminie, regulujący należności z tytułu dokonanych zakupów Produktów w czasie trwania Programu oraz wykonujący wszelkie obowiązki wynikające z odrębnych umów zawartych pomiędzy Kontrahentem a Organizatorem i/lub podmiotami wymienionymi w pkt. 1.4 niniejszego Regulaminu.

1.4. Promocją objęte są wyłącznie Produkty zakupione przez "Kontrahenta"  w następujących miejscach:
a) zakład produkcyjny w Sokołów k/Janek, ul. Sokołowska 32B, Sokołów,  05-806 Komorów
b) dział detaliczny w Warszawie, Al. Jerozolimskie 286, 05-816 Michałowice
c) filia w Bydgoszczy, Szosa Gdańska74A, 86-031 Osielsko
d) filia w Gdańsku,  ul. Lubowidzka 34, 80-180 Gdańsk-Szadółki
e) filia w Rudzie Śląskiej, ul. Nowary 1a, 41-710 Ruda Śląska
f) filia w Kielcach, ul. Łódzka 268a, 26-655 Kielce
g) filia w Krakowie, 32-086 Węgrzce 457, gmina Zielonki
h) filia w Lublinie, ul. Turystyczna 13a, 20-207 Lublin
i) filia w Starachowicach, ul. 1 Maja 10, 27-200 Starachowice
j) partner regionalny w Białymstoku  -  ul. Warszawska 44, 16-070 Choroszcz
k) partner regionalny w Łodzi  - ul. Rudzka 43, 95-030 Rzgów
l) partner regionalny w Poznaniu - ul. Wiosenna 18, 62-021 Paczkowo
m) partner regionalny w Szczecinie -  Motaniec 2c, 73-108 Kobylanka
n) partner regionalny we Wrocławiu - Nowa Wieś ul. Relaksowa 41, 55-080 Kąty Wrocławskie


1.5. Uczestnikami Programu nie mogą być:
a) pracownicy Organizatora i/lub podmiotów wymienionymi w pkt. 1.4  niniejszego Regulaminu jak również członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.
b) do Programu nie będą wliczane transakcje wyceniane w trybie specjalnym

1.6. Przesłanie deklaracji przystąpienia do Programu, zgodnie z treścią niniejszego regulaminu, uważane jest za zgodę uczestnika Promocji na postanowienia niniejszego Regulaminu.

1.7
. Tekst regulaminu Programu dostępny będzie, do wglądu przez cały czas jego trwania w biurze Organizatora w Sokołowie ul. Sokołowska 32B oraz na stronie internetowej www.pruszynski.com.pl. Udzielane będą również informacje telefoniczne, związane z Programem, pod numerem telefonu (22) 738 61 43  oraz 738 61 44.

1.8.
Program obejmuje okres od dnia 31.marca 2009 r. do odwołania. Informacja o zakończeniu Programu zostanie rozesłana do wszystkich Uczestników Programu. Uczestnikiem Programu są Kontrahenci, którzy wysłali poprawnie wypełnioną deklarację zgłoszeniową i otrzymali potwierdzenie wpisania na listę Uczestników Programu.

1.9.
Całkowita wartość puli artykułów, przeznaczonych przez Organizatora do sprzedaży na zasadach promocyjnych wynosi 300.000,- (trzysta tysięcy) złotych brutto liczonych w cenach detalicznych. Wskazana w zdaniu poprzednim kwota, stanowi górną granicę finansowej odpowiedzialności Organizatora z tytułu organizowanej Programu.

Rozdział II

Warunki udziału w Programie

2.1. Warunkiem uczestnictwa Kontrahenta w Programie jest:
a) spełnienie warunków określonych w rozdziale I pkt 1.3 niniejszego Regulaminu,
b) wysłanie deklaracji przystąpienia do Programu Promocyjnego
b)  zakup blachodachówki RUBIN Plus, KRON, SZAFIR, ARAD Premium, OPTIMA Arad, MODUS Arad, REGLE, GRYF lub TUR.
c) dokonanie płatności za zakupiony towar


Rozdział III

Zasady naliczania punktów
3.1. Uczestnik Programu otrzyma możliwość uzyskiwania punktów poprzez dokonanie zakupu blachodachówek - w postaci:
- 1m² efektywny blachodachówki KRON, SZAFIR, RUBIN Plus, OPTIMA Arad lub GRYF  = 1 punkt

- 1 panel pokrycia ARAD Premium,MODUS Arad, REGLE lub TUR = 1 punkt
Punkty naliczane będą w momencie wydania Kontrahentowi zakupionych blachodachówek RUBIN Plus, KRON, SZAFIR,ARAD Premium, OPTIMA Arad, MODUS Arad, REGLE, GRYF lub TUR . Uzyskane w ten sposób punkty uprawniają do dokonania zakupów po preferencyjnych cenach (tj. z rabatem w wysokości 99% wartości) artykułów promocyjnych przygotowanych na tę okazję przez Organizatora i przedstawionych w tabeli artykułów promocyjnych na stronie www.pruszynski.com.pl.

3.2. W przypadku dokonania zwrotu przez Kontrahenta zakupionej blachodachówki RUBIN Plus, KRON, SZAFIR ARAD Premium, OPTIMA Arad lub MODUS Arad z przyczyn innych niż prawo Kontrahenta do skorzystania z rękojmi lub gwarancji, lub nie dokonania przez Kontrahenta płatności za zakupione blachodachówki RUBIN Plus, KRON, SZAFIR, ARAD Premium, OPTIMA Arad, MODUS Arad, REGLE, GRYF lub TUR zgodnie z terminem płatności określonym na fakturze lub odrębnej umowie Organizator zastrzega sobie prawo do odebrania Uczestnikowi Programu przyznanych mu wcześniej punktów za blachodachówkę RUBIN Plus, KRON, SZAFIR,ARAD Premium, OPTIMA Arad, MODUS Arad, REGLE, GRYF lub TUR a w przypadku już odebranych artykułów promocyjnych Kontrahentowi zostanie wystawiona korygująca faktura VAT na pełną wartość artykułów promocyjnych.

3.3. Organizator ma prawo odliczenia punktów uzyskanych przez Uczestnika zgodnie z pkt 3.1 niniejszego regulaminu, w przypadku nieterminowej płatności przez Kontrahenta za zakupione Produkty, w ten sposób, iż za każde rozpoczęte 1000 (tysiąc) złotych przeterminowanych płatności, Organizator ma prawo do odjęcia Uczestnikowi 100 (sto) punktów karnych.

3.4. Punkty są zliczane na podstawie złożonych przez Kontrahenta i zrealizowanych przez Organizatora zamówień na blachodachówki RUBIN Plus, KRON, SZAFIR, ARAD Premium, OPTIMA Arad, MODUS Arad, REGLE, GRYF lub TUR tj. w momencie odebrania zamówienia.

3.5. Punkty naliczane będą uczestnikom Programu na bieżąco, w chwili wydania przez Organizatora zakupionych blachodachówek RUBIN Plus, KRON, SZAFIR, ARAD Premium, OPTIMA Arad, MODUS Arad, REGLE, GRYF lub TUR i potwierdzenia jego realizacji spełniającego warunki wskazane w niniejszym regulaminie.

3.6. W każdym czasie, podczas trwania Programu, istnieje możliwość przyznania Uczestnikowi dodatkowych punktów, na podstawie innych działań promocyjnych podejmowanych przez Organizatora, a niezwiązanych z Programem. W takim przypadku uczestnik Programu zobowiązany będzie do realizacji innych działań zmierzających do uzyskania dodatkowych punktów. Dodatkowe punkty, uprawniające do otrzymania nagród, przyznawane będą uczestnikowi Programu, na warunkach wyraźnie wskazanych przez organizatora w odrębnych oświadczeniach. Informacje o możliwościach zdobywania dodatkowych punktów podane będą przez organizatora do wiadomości osób zainteresowanych w sposób, jaki uzna on za stosowny i/lub przesłane pocztą do uczestników Programu. Uczestnikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

Rozdział IV

Rezygnacja Uczestnika oraz cesja jego praw.
4.1. Uczestnik ma prawo w każdym czasie zrezygnować z udziału w Programie.

4.2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Programie, zgromadzone przez niego punkty zostają anulowane.

4.3. W przypadku cesji praw i obowiązków z umów zawartych pomiędzy Kontrahentem a Organizatorem lub podmiotami wymienionymi w pkt. 1.4 , niewykorzystane przez uczestnika Programu punkty są anulowane.

Rozdział V

Zasady zakupu artykułów promocyjnych
5.1. W zamian za uzyskane zgodnie z pkt od 3.1. do 3.6. niniejszego regulaminu punkty, Uczestnik Programu nabywa prawo do zakupu artykułów promocyjnych przygotowanych przez Organizatora po preferencyjnych cenach tj. z rabatem w wysokości 99% ich wartości.

5.2. Prawo do zakupu artykułów promocyjnych powstaje nie wcześniej niż z chwilą otrzymania przez Uczestnika Programu liczby punktów większej lub równej liczbie punktów przypadających na określone przez Uczestnika Programu artykuły.

5.3. Uczestnik Programu może dowiedzieć się, w czasie trwania Programu, o ilości zebranych punktów pod numerem telefonu: (22) 738 61 43.

5.4. Informacje o dostępności artykułów ich wartości punktowej i cenie zamieszczone będą w tabeli artykułów promocyjnych, zwanej "Tabelą". Tabela artykułów zamieszczona zostanie przez Organizatora w materiałach informacyjnych dotyczących Programu oraz na stronie internetowej Organizatora: www.pruszynski.com.pl.

5.5. W celem otrzymania artykułu(ów) uczestnik Programu przesyła na adres Pruszyński Sp. z o.o ul. Sokołowska 32b 05-806 Sokołów, Komorów (w jednostkach wymienionych 1.4.) zamówienia na artykuły promocyjne, lub składa je osobiście w biurze Organizatora w Sokołowie przy ul. Sokołowskiej 32B.  Zamówienia na materiały promocyjne Uczestnik może przesyłać podczas trwania całego Programu oraz w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia jego zakończenia. Organizator będzie honorował również te zamówienia, które dostarczone zostaną pocztą elektroniczną  na adres pruszynski@pruszynski.com.pl oraz faksem na numer (22) 738 61 01.

5.6. Zamówienia na artykuły promocyjne winny wskazywać wybrany(e) przez Uczestnika Programu artykuł(y) w sposób niebudzący wątpliwości oraz zawierać: nazwę Uczestnika Programu, imię i nazwisko składającego zamówienie, nr NIP, wskazanie sposobu odebrania zakupionych artykułów promocyjnych, podpis uczestnika, numer telefonu.

5.7. Na zamówione artykuły promocyjne zostanie wystawiona faktura VAT w cenach z rabatem podanych w tabeli z terminem płatności przysługującym danemu Kontrahentowi w okresie trwania Programu. Organizator zastrzega sobie prawo zmian cen materiałów promocyjnych spowodowane zmianą cen ich zakupu od dostawców.

5.8. Artykuły Promocyjne będą przekazywane Uczestnikom Programu tylko i wyłącznie do czasu, w którym środki finansowe, przeznaczone przez Organizatora na artykuły promocyjne, wskazane w pkt 1.9. niniejszego regulaminu, nie zostaną wyczerpane. Po upływie tego terminu zamówienia na artykuły promocyjne nie będą przyjmowane.

5.9. Uprawnienie Uczestnika Programu do zakupu artykułów promocyjnych są niezbywalne. Artykuły promocyjne nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.

5.10. W każdym przypadku Uczestnikowi Programu przysługuje uprawnienie zakupu dowolnej ilości poszczególnego rodzaju artykułów, wskazanych w Tabeli, o ile liczba punktów mu przyznanych pozwala na wybór artykułu wskazanych w Tabeli. Wykorzystane przez zakup określonego artykułu punkty są anulowane, natomiast niewykorzystana różnica jest doliczana do kolejnych przyznawanych punktów. Punkty niewykorzystane nie przechodzą na kolejne edycje Programu. Punkty niewykorzystane w terminie 30 dni od ogłoszenia zakończenia Programu  ulegają anulowaniu i nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.

5.11. Jeżeli, w związku z treścią pkt 3.1. niniejszego regulaminu, naliczone na ostatni dzień obowiązywania Programu punkty stanowić będą wartość mniejszą niż punkty stanowiące podstawę zakupu przez Uczestnika Programu artykułu promocyjnego, zamówienie takie na artykuły promocyjne nie zostanie zrealizowane. Punkty niewykorzystane są anulowane i nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.

5.12. Organizator zastrzega sobie możliwość zastąpienia któregokolwiek z artykułów promocyjnych wskazanych w Tabeli, w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Organizatora, dostarczenie artykułu nie będzie możliwe (np. brak dostępności na rynku).

5.13. W przypadku wyczerpania zapasu artykułów promocyjnych wybranych przez Uczestnika Programu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu lub zastąpienia któregokolwiek z artykułów promocyjnych innym artykułem w myśl pkt 5.12. niniejszego regulaminu, uczestnik zostanie powiadomiony o powyższym fakcie telefonicznie lub w formie pisemnej, poprzez jednokrotne przesłanie powiadomienia na adres e-mail lub na numer faksu wskazany w Zamówieniu. W takim przypadku Uczestnik Programu może wybrać inny artykuł wskazany w Tabeli, na zasadach ogólnych, zgodnych z postanowieniami niniejszego regulaminu, w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni od dnia ogłoszenia zakończenia Programu.

5.14. Uczestnik Programu może zmienić lub zrezygnować z wybranego artykułu przez złożenie oświadczenia, które należy przesłać faksem pod numer (22) 738 61 01. Zmiana treści Zamówienia lub rezygnacja z wybranego artykułu promocyjnego, może nastąpić najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone, w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni po ogłoszeniu zakończenia Programu. Za dzień dokonania zmiany treści Zamówienia lub rezygnacji z artykułu uważa się dzień określony przez datę stempla pocztowego w przypadku przesyłki pocztowej. W przypadku zmiany treści Zamówienia lub rezygnacji z wybranego artykułu następuje korekta liczby punktów posiadanych przez Uczestnika Programu.

Rozdział VI

Przekazanie artykułów
6.1. Artykuły zamówione przez Uczestnika Programu zgodnie z pkt od 5.1 do 5.14 niniejszego regulaminu, przekazane zostaną mu poprzez ich:
a) osobisty odbiór z siedziby Organizatora,
b) razem z transportem produktów Organizatora do siedziby Uczestnika Programu,
za potwierdzeniem odbioru, w terminie 30 (trzydzieści) dni od daty otrzymania przez Organizatora Zamówienia.

6.2. W przypadku nieodebrania artykułów zamówionych zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, niezależnie od przyczyn nieodebrania, artykuły zostają przyjęte do magazynu Organizatora i jednocześnie zostaje wystawiona faktura korygująca na nieodebrane artykuły promocyjne.

6.3. Przekazanie artykułów Uczestnikom Programu za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej  nastąpi na koszt Uczestnika Programu.

6.4. Przyjmuje się, iż Uczestnikiem Programu uprawnionym do odbioru artykuł promocyjnego jest uczestnik, którego dane wskazane są w Zamówieniu.

Rozdział VII

Postępowanie reklamacyjne
7.1. Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego Programu, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie, przez cały czas trwania Promocji, ale nie później niż w terminie do 7 (siedem) dni, licząc od daty przekazania zamówionego artykułu, określonej na potwierdzeniu odbioru. Uczestnicy Programu, którzy nie otrzymali zamówionych artykułów mogą zgłaszać reklamacje z tytułu niniejszej Programu w terminie nie późniejszym niż  30 dni od ogłoszenia zakończenia Programu.

7.2. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę określoną w postaci daty stempla pocztowego.

7.3. Reklamacja powinna być sporządzona na piśmie i powinna zawierać następujące informacje:
a) Nazwę Firmy, imię i nazwisko osoby do kontaktu, NIP  oraz adres Uczestnika zgłaszającego reklamację;
b) przedmiot reklamacji z uzasadnieniem przyczyn jej wniesienia;
c) datę i podpis uczestnika.

7.4. Organizator, w terminie 30 (trzydzieści) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

Rozdział VIII

Inne postanowienia regulaminu.
8.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie w Programie, a w szczególności za wadliwe działania poczty oraz za błędy powstałe w czasie składu i druku materiałów informacyjnych dotyczących Programu.

8.2. Wszystkie Zamówienia niespełniające warunków niniejszego regulaminu nie będą rozpatrywane.

8.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Programu.

8.4. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie, zmiany mogą dotyczyć:
a) sposobu naliczani punktów,
b) cen artykułów promocyjnych,
c) kolorystyki artykułów promocyjnych
Zmiany w regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Programu tj. nie może ulec zmianie ilość punktów już uzbieranych.

8.5. Uczestnik Programu poprzez przesłanie deklaracji przystąpienia do Programu Promocyjnego oświadcza, że zna i akceptuje niniejszy Regulamin i nie będzie wnosił roszczeń w stosunku do Organizatora w przypadku złamania wyżej wymienionych zasad.

8.6. Uczestnik Programu poprzez przesłanie deklaracji przystąpienia do Programu Promocyjnego oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzania w celach marketingowych danych podanych w Deklaracji przystąpienia do Programu.

Sokołów, 29.10.2014 r.Jeśli chcesz otrzymywać newsletter z informacjami o nowościach z wybranych działów biuletynu kliknij przycisk

wyślij